การบริการวิชาการ หัวข้อ Effective Teaching and Learning Strategies in the Classroom and Online

19 กรกฎาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “Effective Teaching and Learning Strategies in the Classroom and Online” ภายใต้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย และสถาบันการธนาคาร ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี โค้วสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากร อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการธนาคาร ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 86 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba071564-2
แกลลอรี่