ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์ รหัสนักศึกษา 642332001 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย

6 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์ รหัสนักศึกษา 642332001 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ในหัวข้อ "การพัฒนาสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากแมงกะพรุน (Rhopilema hispidum) ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันและยับยั้งเซลล์มะเร็ง"
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย
ประธานการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม
กรรมการสอบ อาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร
แกลลอรี่