นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ โครงการการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย”

14 มีนาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 ในหัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” โดยจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
ผลงาน : “ที่ของใคร”
ทีม : หอยจ๊อ
สมาชิกทีม :
1.นายธนวัฒน์ ภู่ฟัก นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวนาโอมิ อิสราเอล นักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
3.นายยุรนันท์ แก้วมา นักศึกษากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปริญญ์ กฤษสุนทร

รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
ผลงาน : “กฏ กรรม”
ทีม : Third lit
สมาชิกทีม :
1. นางสาวกรองกาญจน์ เกี๋ยงภาลัก นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (สื่อบันเทิง) ชั้นปีที่ 2
2. นายอนุสรณ์ บุญทา นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (สื่อบันเทิง) ชั้นปีที่ 2
3. นายจิราเจต จันทร์คำ นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. วิทยา พานิชล้อเจริญ

โครงการการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้มารยาทไทย และมารยาทในสังคมในการแก้ไขปัญหาจราจร รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนใช้มารยาทไทย และมารยาทในสังคมเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสำนึกที่ดี และจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (2) ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ทั้ง 2 ระดับ แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ คือ
1. รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 26 ทีมหรือคน ประกอบด้วย
    - ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 13 ทีมหรือคน
    - ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน 13 ทีมหรือคน
2. รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน 26 ทีมหรือคน (ระดับละ 13 ทีมหรือคน) เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 2 ทีม ได้ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก และได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตผลงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

นับเป็นโอกาสและความสำเร็จของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย มาได้ทั้งสองทีม ซึ่งอนาคตจะได้พัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดผลิตผลงานที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ดูข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมและรับชมผลงานทั้งหมดได้ที่ Facebook Page : สัญจรดี วิถีไทย
ขอขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่