โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการอาหารยุคใหม่” หัวข้อ “Future food trends อาหารแห่งอนาคต โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ”

27 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการอาหารยุคใหม่” หัวข้อ “Future food trends อาหารแห่งอนาคต โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรภัทร แต่สุวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ด้านการผลิตอาหารที่มีความสามารถ และการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
แกลลอรี่