ต้อนรับคณะผู้แทนจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)

12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) นำโดยนางสาวสุวนันท์ สามเพชรเจริญ ผู้ประสานงานโครงการและผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (World Culture Camp 2019) พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จากทางคณะฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่