มูลนิธิเวชดุสิต ฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

6 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คุณจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหารในฐานะผู้แทนมูลนิธิเวชดุสิตฯ ผ่านโครงการ "เวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล" มอบทุนการศึกษาจำนวน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ นายพัชรชัย เกษมจิตต นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (รหัสประจำตัว 661215013) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบ ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่