โครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมโครงการนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับม้าเพื่อให้สมาชิกชมรมได้รู้จักกับธรรมชาติของม้า เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าหาม้าอย่างถูกวิธี การปฏิบัติงานกับม้า การดูแลทำความสะอาดม้า และการบังคับจับจูง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาตามหลัก CMU SMART STUDENTS ข้อที่ 3 Smart Character การมีบุคลิกภาพที่ดีและกล้าแสดงออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ พี่ Staff ชมรมขี่ม้า และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
แกลลอรี่