ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)

19 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)