ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี

16 มกราคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี
--------------------
ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E500005 อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. สถานภาพ โสด/สมรส
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินและบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
4. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินและบัญชี
5. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อน
กำหนด
7. หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสงค์จะมา
สมัครต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนงานก่อนมาสมัคร และถ้าได้รับการ
คัดเลือกก็สามารถที่จะมาดำรงตำแหน่งได้
8. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office
9. มีความสามารถในการพูด สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
10. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
11. สามารถมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้