ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ และสารอันตราย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ได้รับรองการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการแบบ Peer Evaluation ด้วย 5 องค์ประกอบความปลอดภัย

11 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมิน และรับรองห้องปฏิบัติการแบบ Peer Evaluation : phase 1 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ และ สารอันตราย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการรับรอง การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยรูปแบบ Peer Evaluation ในองค์ประกอบที่ 1 2 3 6 และ 7 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง 1 สิงหาคม 2567 โดยใช้ ESPReL Checklist เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการร่วมกับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งยังเกิดการยอมรับอันเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ อนึ่งองค์ประกอบความปลอดภัยที่ วช. ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 7 หมวด คือ การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการข้อมูลสารเคมี ระบบการจัดการข้อมูลของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการข้อมูลเอกสาร