ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

9 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 106 คน จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมรับฟังการแนะนำหลักสูตรเปิดใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จาก อ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่