โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System)

9 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System) แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency for Staff) โดยผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะ(Competency Gap Analysis) รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาและวัดผลลัพธ์ผ่านระบบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IDP System) ได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดโครงการ ดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
3. วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่