วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การพัฒนาตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

27 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การพัฒนาตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณพร พรมมหาราช ประธานกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ได้รับแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีทำงานให้สำเร็จด้วยการเรียนรู้ที่จะลงมือทำโดยไม่มองว่าอุปสรรคคือปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุข

แกลลอรี่