อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บแอปพลิเคชัน ระบบการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดงานบริการการศึกษา

9 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคลากรงานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บแอปพลิเคชัน ระบบการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดงานบริการการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ ที่มุ่งปรับองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3
แกลลอรี่