ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร