ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

30 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 115 คน จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่