คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอดีตอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

25 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

      คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ และอดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier

แกลลอรี่