โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ Otemae University, Japan

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Suzui Emiko, Dean of the Faculty of Global Nursing, Otemae University, Associate Professor Dr. Kasamatsu Yuri และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก the Faculty of Global Nursing, Otemae University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการต่างมุมมอง ต่างวัฒนธรรม ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Otemae University, Japan ในวันที่ 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการพยาบาลแก่อาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพกับเครือข่ายจากต่างสถาบันเพื่อความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป

แกลลอรี่