นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำกิจกรรมโครงการยุวชนอาสาร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ตาด อ.สันกำแพง

17 สิงหาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง และ ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล จัดการอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่เรียนกระบวนวิชากฎหมายอาหาร และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน บ้านแม่ตาด เรื่อง"กฎหมายอาหารและการทำฉลากอาหาร" เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปจัดทำฉลากอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีดของวิสาหกิจชุมชนฯ เช่น ผงโรยข้าวผสมจิ้งหรีด เส้นบะหมี่ผสมผงจิ้งหรีด บราวนี่กรอบผสมผงจิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด ขนมปังผสมจิ้งหรีด เป็นต้น

#โครงการยุวชนอาสาฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงอว.ประจำปี 2566
#ขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนยานพานะในการเดินทางวันนี้

แกลลอรี่