พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

26 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันผลักดันกิจกรรม การดำเนินงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นที่แสดงความสามารถที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้อง Video wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่