คำแนะนำในกิจกรรมการนำเสนอหัวข้องานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

12 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย, ผศ.ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ, อ.ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย, อ.ดร.ชลาลัย ใจแสน และ อ.ดร.ธนพงค์ ไชยชนะ ได้ให้คำแนะนำในกิจกรรมการนำเสนอหัวข้องานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1-201 อาคารสำนักงานวิทยาลัยฯ
แกลลอรี่