คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสรุปโครงการ CMU MOOC International (MOOC I) พร้อมรับประกาศนียบัตร

25 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ, ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์, ผศ.คมสัน ธีรภาพวงศ์ และอ.ดร.กษมา พลกิจ คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสรุปโครงการ CMU MOOC International (MOOC I) พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกลลอรี่