คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชมคณะ

20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับบรรยายแนะนำหลักสูตร และภาพรวมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 190 คน ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีอาจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยเอกเฉลิมรัช นนทะภา พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับน้องๆ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และนำเยี่ยมชมห้องเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน และอาคารต่างๆ ภายในคณะ
แกลลอรี่