อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

25 มกราคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ที่ได้รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

โดยมี อาจารย์ ดร.ชยันต์  วรรธนะภูมิ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่