การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26

21 กันยายน 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพิโมกมุข ซอยวัดอุโมง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ -- > http://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/1874

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625 , 053 943 634, 053 943 624

แกลลอรี่