หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม

24 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 -18.00 น.โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษากระบวนวิชา154389 ตอน 701 : สิ่งแวดล้อมและความเคลื่อนไหวทางสังคม ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
แกลลอรี่