มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น (รุ่นที่ 1)

2 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น (รุ่นที่ 1) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานมอบและกล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
.
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น และความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการให้ข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 - 18 มีนาคม 2567

แกลลอรี่