สัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ฯ

10 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น (PCELL) ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนและสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดโปรแกรม CST Studio Suite ในการออกแบบแม่เหล็กและอุปกรณ์ในเครื่องเร่งอนุภาค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นและสถานีทดลองสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นและสถานีทดลองสเปคโทรสโคปีความไวสูงย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์ และส่งเสริมให้เกิดแนวทางความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่