แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายประสบการณ์การทำงานวิจัย

2 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายประสบการณ์การทำงานวิจัย ในหัวข้อ “From Zero To Hero” 
แกลลอรี่