โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิงออกแบบเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Design Thinking for ARCH-CMU Startup Workshop)

30 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิงออกแบบเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ (Design Thinking for ARCH-CMU Startup Workshop) ระหว่างวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อต่อยอดในการสร้างธุรกิจใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 Research, Innovation & Service Excellence (RISE) วิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ : บูรณาการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อตอบโจทย์องค์กรและสร้างคุณค่าแก่สังคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 3 ช่วง ดังนี้


ช่วงที่ 1 การศึกษา ทำความเข้าใจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ช่วงที่ 3 การทดสอบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ซึ่งได้รับเชิญจาก คุณคมชาญ พุทธคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และ คุณภูริวัต บุญนัก หัวหน้าหน่วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ มาเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้

แกลลอรี่