นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล {บทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนอวิจัยดีเด่น} จากการประชุมวิชาการ INTEC2022

19 เมษายน 2565

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
  • นางสาวณัฐริกา คำเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 5สาขาวิชาเคมี ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

ที่ได้รับรางวัล "บทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนอวิจัยดีเด่น" จาก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ: "Teacher Education in The Next Normal" (INTEC 2022) จัดโดย : ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) รายละเอียด : https://research.edu.cmu.ac.th/news/3197-pr1-2022

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปแบบ Proceedings อีกด้วย ได้เแก่

  • นายณัฐดนัย คำอ้ายอาจ
  • นางสาวพัชริญา ปลูกปัญญา
  • นางสาวนาฏยา ชิตเพิ่ม


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส , อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณและครูพี่เลี้ยงเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก ผู้ให้คำแนะนำในการนำเสนองานวิจัย

แกลลอรี่