กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

28 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 22 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา" ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะไปสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบ Online) โดยจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การปรับตัวเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดย คุณณัฐพงษ์ มีลา ผู้จัดการบริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
.
จัดอบรมในหัวข้อ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงการค้า" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อ VDO และสร้าง infographic ในการนำเสนองาน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. โดยคุณวรกร สุพร หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
และการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ โดย ผศ.ดร สุฐพัศ คำไทย และ ผศ.ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ ในวันที่ 9, 13 และ 16 กันยายน 2564
แกลลอรี่