การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2019

7 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th ANPOR ANNUAL CONFERENCE 2019: "Power of Public Opinion and Multicultural Communication toward Global Transformation" โดยมี ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธานเครือข่าย ANPOR กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหลายประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานจากการศึกษาวิจัย และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลที่ได้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเป็นแนวทางในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องล้านนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่