วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะการทำงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

9 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานัตถุ์ คำกอง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้การต้อนรับคณะการทำงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ลัญจกร สัตย์วงวน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้แก่ ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ไพฑูรย์ ศรีนิล ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, ดร. อุไรวรรณ บัวตูม, อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์, อาจารย์ลักษมณ บุญมา, อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส, และ ดร.ปริยดา สิทธิศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้โครงการ Gastronomy Tourism @ Chantaburi โดยมีอาจารย์ธันวา เบญจวรรณ และนายพิระพงศ์ วงศ์แสนสี ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยและบริการนานาชาติ ให้การบรรยายเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม ICB 1313 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.
แกลลอรี่