นำ Dr. Zin Mar Latt, Professor, Anthropology Departmant, Yadanarbon University of Mandalay, Myanmar และคณะฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

11 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Zin Mar Latt, Professor, Anthropology Departmant, Yadanarbon University of Mandalay, Myanmar และคณะฯ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  นำเข้าพบในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Qualitative Data Analysis Workshop และ Academic Report Writing Workshop สำหรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Teaching and Research Capacity Building at University of Mandalay (TRCAB-MU)  ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัยและให้ทุนทำวิจัยแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์  ภายใต้การสนับสนุนจาก International Development Research Center (IDRC) ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
แกลลอรี่