นักศึกษา ป.โท ฟิสิกส์ คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2567 ณ สิงคโปร์

17 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2567

นางสาวสุรวดี คำมี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 ผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการประชุม GYSS2024 ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 จัดโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์

ดูประกาศ
แกลลอรี่