คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ได้แก่ คุณชาติชาย อัศวสุขี ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต อ.ดร.พรพุฒิ ศุภเอม อ.ดร.สริน พินิจ อ.กรรณิกา สงวนสินธุกุล คุณทิพวรรณ์ บุตรพรม และคุณนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่