Medicine + Engineer CMU สานต่อ Data Science Lifelong Learning

1 กรกฎาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตรจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมเปิดโครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล (MedEngDS) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โครงการข้างต้นเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการองค์ความรู้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะฯ หรือ Entaneer Academy โดยหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดทางวิศวกรรม วิทยาการข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดังกล่าวอำนวยความสะดวกแก่การทำงานทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิต โดยใช้ยื่นขอเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS1 (portfolio) สาขาแพทย์-นักวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ได้ โดยหากมีมติสรุปรายละเอียดของการรับสมัครที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26452
แกลลอรี่