อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ และแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

8 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

              คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ และแผ่นดินไหว ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และบริเวณลานด้านหน้าอาคาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการซักซ้อม เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ" ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง ภัยพิบัติต่างๆ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดต่างๆ อุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองสวนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

หลังจากนั้นมีการฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกการดับเพลิงจากน้ำมันและก๊าซ ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงด้วยแก๊ส CO2 สายดับเพลิง หัวฉีด แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงขั้นต้น แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัยในการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน 

แกลลอรี่