การอบรมคัดแยกขยะ โดย บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด (Green Office)

21 ธันวาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การคัดแยกขยะ ให้ตัวแทนคณะอนุกรรมการการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4 รวมถึงหัวหน้าและพนักงานทำความสะอาด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2
แกลลอรี่