ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

22 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
.
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Chiang Mai University-Open Data Integrity and Transparency Assessment: CMU-OIT 2024)” เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและส่งเสริมความโปร่งใสของส่วนงาน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง รวมทั้งปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมตามเจตจำนงสุจริตในองค์กร “พยาบาล มช. ต้านโกง โปร่งใส ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” จึงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้
.
1 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ งดรับและงดให้ของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส
.
2 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
.
3 การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญหรือสิ่งของ
.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
.
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่