ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 มีดังนี้


อ่านประกาศแกลลอรี่