นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม (Best of Track) ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ที่ ม.บูรพา

27 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ทีมนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม (Best of Track) ภาคโปสเตอร์ ในกลุ่ม Mathematics & Statistics
หัวข้อ A Comparitive Study of Forecasting Liquid Petroleum Gas Consumption in Thailand Using Deep Learning Mode
.
ใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
.
สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายปัตวรรธน์ เหมือนโพธิ์ทอง (ผู้นำเสนอผลงาน)
2. นายยุทธภูมิ เขียวโม (ผู้นำเสนอผลงาน)
3. นายชนาธิป บุตรศรี
4. นายพงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร
5. นายภูริณัฐ คำปันศรี
.
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา  จากภาควิชาสถิติ
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/DataScienceCMU/posts/pfbid038Fvu5KdUNXu6pH6JNw4kAjhZLuEFe8JhLLb6fHfJHGH8xWWXnFfSzvZHHqYmqDDal
แกลลอรี่