การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2565

25 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงาน “การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2565” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 มุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้าง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการหาแนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาด้านช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อันจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด

โอกาสนี้ รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรภายในการประชุมฯ ด้วย 

แกลลอรี่