นศ.ป.โท พยาบาล มช. ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

29 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริกานดา สุขเกษม นักศึกษาระดับปริญญาโท (รหัส' 641231145) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพิจารณาทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "อคติต่อน้ำหนักตัว พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ในสตรีที่มีดัชนีมวลกายสูงก่อนการตั้งครรภ์"  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 
แกลลอรี่