การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

4 สิงหาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) แก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่