คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

26 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาและทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือ ค้นคว้า หาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเท่าเทียมนานาอารยประเทศ เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์ โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

แกลลอรี่