ร่วมต้อนรับคณะทูตในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และนำเสนอผลงาน

16 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ. ดร. สุฐพัศ คำไทย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มสแกนดิเนเวีย 4 ประเทศประกอบด้วย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการ “Education Innovation and Sustainability” ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสผลักดันและพัฒนากลไกความร่วมมือกับคณะทูตในกลุ่มสแกนดิเนเวีย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ในระหว่างการประชุม ผศ. ดร. สุฐพัศ คำไทย ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Bio-Packaging from Agricultural Wastes for Developing “An Innovative Packaging Materials”
แกลลอรี่