มช. คว้าอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับ 49 ของโลก ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

2 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. คว้าอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับ 49 ของโลก ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม จากการจัดอันดับ Impact Rankings 2020
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking 2020 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING ในอันดับที่ 49 ของโลก เป็นอันดับ 12 ของเอเชีย อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับ 1 ของประเทศไทย ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก 766 แห่ง เข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้  ในปีแรกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่ง 3 อันดับแรกที่ได้คะแนนดีที่สุดคือ SDG3 SDG11 และ SDG9 ทำคะแนนรวมได้ 61.8 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 301-400 ของโลก หากวิเคราะห์การได้มาซึ่งอันดับที่ดีแล้ว


SDG 3: การส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม GOOD HEALTH AND WELL-BEING


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีองค์กรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ดำเนินงานวิชาการและการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกเหนือจากผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย อันเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา สุขภาพและสาธารณสุข เพื่อเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างกับชุมชนอย่างผาสุขและยั่งยืน ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมใน SDG 3 สูงถึง 80.4 คะแนน เป็นลำดับที่ 49 ของโลก อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียนSDG 11: การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนับสนุนและการพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม เช่น ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Smart Campus Management Center ในด้าน พลังงาน สิ่งแวดล้อม การสัญจรและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบเชิงกายภาพทางวัฒนธรรมล้านนา มีส่วนงานที่ดูแลทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งบทบาทการนำองค์ความรู้ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ เพื่อเผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชน สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(CMU Creative Lanna) จึงส่งผลให้ ตัวชี้วัดด้าน Arts & Heritage Support ทำคะแนนสูงถึง 93 คะแนน และคะแนนรวม SDG 11 ได้ 63.0 อยู่ในช่วงอันดับ 101-200

SDG 9: การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน INDUSTRY,INNOVATION AND INFRASTRUCTURE


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม โดยมีหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไกการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบ่มเพาะธุรกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ สู่ชุมชน ส่งผลให้ SDG 9 มีคะแนนสูงในตัวชี้วัดด้าน Research 80.2 และ Patents 71.6 คะแนนรวม SDG 9 ได้ 45.6 อยู่ในช่วงอันดับ 201-300


สำหรับในปีถัดไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งพัฒนา SDG ที่มีลำดับคะแนนดีอยู่แล้วให้มีอันดับที่สูงขึ้น รวมถึง SDG ด้านอื่นๆ ตามแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบและรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคณะ และส่วนงานต่างๆ ให้มีทิศทางและเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดแต่ละด้าน อันจะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals)


การเข้าร่วมจัดอันดับของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2020 ในปีแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ปรากฏในตัวชี้วัดเป็นการที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานบนพื้นฐานมากว่า 55 ปี ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานด้านอื่นๆ ได้อย่างประจักษ์ชัด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
แกลลอรี่