การฝึกอบรมเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง" Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs

13 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง" Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นมาแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 และในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 จัดโดยศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่มีส่วนสำคัญด้านการท่องเที่ยวช้างมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยกัน และเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช้าง รวมทั้งเป็นการให้ความรู้และข้อเท็จจริงเชิงวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง เช่น การจัดการเลี้ยงดูช้างเพื่อการท่องเที่ยว นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องในอนาคต ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ เช่น ปางช้าง มัคคุเทศก์ ควาญช้าง เป็นต้น
แกลลอรี่